Door Stichting Verdronken Geschiedenis wordt aan de volgende projecten gewerkt.

Thema 1: Regiostudies

Punt van Reide
Dankzij de medewerking van de Stichting Groninger Landschap kon in 2011-2012 onderzoek worden gedaan op de Punt van Reide, een restant van de oude linker oeverwal van de Eems. Aan de hand van AHN-kaarten en archiefinformatie werd gezocht naar restanten van oude bewoning en fortificaties uit verschillende periodes. Een deel van het terrein werd met grondradar onderzocht. De grondradargegevens worden thans uitgewerkt. In 2014 wordt het project afgesloten met een rapportage.

Oude Weer
Nabij het dorp Den Andel (Noord-Groningen) wordt sinds enkele jaren onderzoek gedaan naar de ligging van een vroegere getijdegeul, waarvan de rest nog als waterloop Oude Weer in het landschap herkenbaar is. Middels boringen en grondradaropnamen wordt geprobeerd de ontstaansgeschiedenis van deze vroegere getijdegeul en oude uitwateringssluis (zijl) te ontrafelen. Klik hier voor een eerste publicatie.

Verdronken dorpen Dollard – Stormvloed 1509
In september 2009 werd aandacht geschonken aan het feit dat 500 jaar geleden de Cosmas- en Damianusvloed de dijken van de Eems deed doorbreken waarbij de Dollard zijn grootste omvang ooit kreeg. Op 26 september vond op drie locaties rond de Dollard een publieksmanifestatie plaats, waarbij 15 van de meer dan dertig verdronken Dollarddorpen ’s avonds met skybeamers werden aangelicht. Een week eerder werd in Leer een symposium gehouden over de geschiedenis van het Dollardgebied. De voordrachten zijn verwerkt in een boek “Stormvloed 1509 – Geschiedenis van de Dollard”. Voor downloads klik hier.

Geschiedenis van het eiland Mandø
Er is een rapportage gemaakt over de geologische ontstaansgeschiedenis, en de bewoningsgeschiedenis van dit kleine eiland in de Deense Waddenzee. Het rapport is te vinden op www.mandoe.eu


Thema 2: Relaties eilanden – vasteland

Historie Eemsmondingsgebied
In 2012 werd een aanvang gemaakt met het schetsen van de contouren voor een nieuw onderzoek- en presentatieprogramma betreffende de historische ontwikkelingen in het Eemsmondingsgebied. Voorzien wordt een programma, bestaande uit een aantal projecten en deelactiviteiten. Hierbij zal ook de relatie tussen de eilanden (Rottumeroog/Rottumerplaat en hun voorgangers) en het vasteland van Groningen aan bod komen.

Zuiderzee – Waddenzee 1400 – 1900
De Stichting is betrokken bij het formuleren van een multidisciplinair project over de sociaal-economische betekenis van het brede samenhangende maritieme cultuurlandschap dat wordt gevormd door Zuiderzee en Waddenzee. De bedoeling is dat aandacht wordt geschonken aan handelsrelaties, scheepvaart en de afhankelijkheid van de geomorfologische en ecologische dynamiek in het onderzoeksgebied. Het voortouw voor het opstellen van een projectaanvraag bij NWO ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Relatie Engelsmanplaat/Schiermonnikoog – Wierum
In dit project wordt aandacht besteed aan de geo(morfo)logie en cultuurhistorie van het Waddengebied tussen het dorp Wierum en de eilanden Engelsmanplaat en Schiermonnikoog. Hiertoe werden enkele veldverkenningen uitgevoerd bij Wierum en op de Engelsmanplaat en werd onderzoek gedaan in archieven.